Trung tâm hoạt động TTN tỉnh Bình Định là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, trung tâm là sân chơi lành mạnh và bổ ích

cho thanh thiếu nhi trên địa bàn tỉnh Bình Định.

Trung tâm hoạt động TTN tỉnh Bình Định có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng các mô hình hoạt động nhằm tập hợp, đoàn kết, giáo dục và rèn luyện các tầng lớp thanh thiếu nhi; bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tổ chức các hoạt động Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội, Đội các cấp trong tỉnh.
Tổ chức các hoạt động, sự kiện văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, các hoạt động ngoại khóa, bổ trợ học tập, xây dựng môi trường hỗ trợ cho thanh thiếu nhi phát triển toàn diện; đồng thời qua đó phát hiện những cá nhân tiêu biểu để bồi dưỡng, đào tạo trở thành những hạt nhân nòng cốt trong các phong trào của thanh thiếu nhi, cũng như nhu cầu nguồn nhân lực trẻ của xã hội.
Trung tâm hoạt động TTN tỉnh Bình Định đi vào hoạt động sẽ tạo ra khu sinh hoạt, học tập, vui chơi giải trí lành mạnh, bổ ích cho thanh thiếu nhi, qua đó góp phần nâng cao kiến thức xã hội, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng tri thức, lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, từng bước hình thành nhân cách, đạo đức, lối sống, ý thức trách nhiệm công dân cho thế hệ trẻ, phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh.